1. Dodávateľ:

ASP Slavomír Pastýr

  • Jesenského 875, 980 61 Tisovec
  • IČO: 33 547 611, DIČ: 1032090983
  • Tel.: 0944 935 560
  • Email: aspslavomirpastyr@gmail.com

Zapísaný v obchodnom registri Číslo živn.registra: 609-2419, okresný úrad Rimavská Sobota

Záruka na funkčnosť klimatizácie je 2 roky (ak nie je dohodnuté inak) za podmienky ,že  klimatizáciu nainštaluje odborná osoba, ktorá má na inštalácie klimatizácií oprávnenie a ak je preukázateľne  pravidelne vykonávaná kontrola na únik chladiva, ktorú môže vykonávať osoba na základe nariadenia Rady EÚ č. 517/2014 v zmysle zákona č.286/2009 Z.z.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia zariadenia od predávajúceho kupujúcim. Záruka sa vzťahuje iba na vady, ktoré mal tovar (výrobky a zariadenia) v čase jeho odovzdania kupujúcemu, avšak ostali skryté a prejavili sa až neskôr počas záručnej doby.

Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli po dodaní tovaru (výrobku resp. zariadenia) kupujúcemu.

Sú to napríklad:

  • nesprávnou montážou (kratšie prepojenie ako 3m, fyzické poškodenie – škrabance..),
  • nesprávnym používaním, nedodržaním návodu na použitie
  • nesprávnym skladovaním, nesprávnym zaobchádzaním, vandalizmom
  • živelnými pohromami a katastrofami
  • nevykonaním pravidelnej údržby zariadenia

Ak firma ASPklíma, u ktorej bola objednaná záručná oprava dokáže, že porucha bola spôsobená odlišným použitím ,ako bolo uvedené v návode, že chyba je zapríčinená nesprávnou manipuláciou, nesprávnym skladovaním, živelnou pohromou, alebo vznikla z dôvodu nesprávnej montáži ( zlé umiestnenie klimatizácie, malé napätie v sieti…), alebo nevykonávaním kontrol ( únik chladiva a predsezónna profylaktika), predávajúci neposkytne žiadnu záruku. Vyhradzujeme si právo preskúmať príčinu a okolnosti vady.

Oprava nesprávne používaného zariadenia bude kupujúcemu vyúčtovaná aj v rámci záručnej lehoty.

V prípade, ak zariadenie nereaguje, nedáva žiadny znak prevádzky, a podľa užívateľskej príručky nie je možné identifikovať problém; alebo vnútorná jednotka vypíše chybový kód, zariadenie musí byť ihneď odstavené z prevádzky, odpojené, a chyba má byť oznámená predajcovi a montážnemu pracovníkovi (spoločnosti) , ktorá zariadenie uviedla do prevádzky.

Záruka má byť uplatnená u predávajúceho záručným listom ( alebo faktúrou, ktorá slúži aj ako záručný list ) v prípade záručnej vady:

a) Zariadenia, kde odbornú montáž previedol predávajúci, predávajúci zabezpečí opravu zariadenia na vlastné náklady. V prípade, ak oprava je nemožná, predávajúci zabezpečí výmenu zariadenia.

b) Pre dodané zariadenia, kde montáž nevykonal predávajúci, predávajúci počas záručnej doby zabezpečuje (po uznaní oprávnenosti reklamácie), len dodávku náhradných dielov potrebných na odstránenie vady u  zariadenia, na ktoré sa vzťahuje záruka.  Opravu  zabezpečuje kupujúci na vlastné náklady.  V prípade, že zariadenie nie je možné na mieste opraviť je kupujúci povinný na vlastné náklady zariadenie demontovať (firma, ktorá zariadenie namontovala musí chladivo odobrať) a zariadenie musí byť zaslané predávajúcemu poštou, kuriérskou spoločnosťou, poprípade osobne.  Zariadenie musí byť dodané úplné (spolu s návodmi, pokynmi a všetkými vecami, ktoré boli zabalené a dodané s tovarom ) a nepoškodené. Prepravu zabezpečí kupujúci na vlastné náklady po dohovore s predávajúcim. Zariadenie musí byť riadne zabalené, aby nedošlo k poškodeniu a označené etiketou (krehký tovar).

c) Záručná doba na náhradný diel v dĺžke 12 mesiacov začína plynúť dňom dodania náhradného dielu.

d) Prechod práv za vadu tovaru na tretiu osobu musí byť predávajúcemu preukázané. Nárok na práva z vád  tovaru v takomto prípade vzniká až preukázaním takéhoto prechodu.

e) Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do predmetu dodávky osobou, ktorá k výkonu zásahu nebola výslovne predávajúcim zmocnená.

f) Kupujúci stráca nárok na náhradu nákladov za opravu, keď chybu na výrobku nenahlási v prvom rade predávajúcemu a opravu vykoná sám, alebo u inej servisnej organizácie, ktorá opraví tovar bez vedomia predávajúceho. Pretože predávajúci nemôže v tomto prípade kontrolovať ani potvrdzovať oprávnenosť rozhodnutia servisnej organizácie, preberá na seba kupujúci náklady za túto nenahlásenú opravu v plnej výške bez nároku na akékoľvek ďalšie odškodnenie predávajúcim.

Za splnenie záručnej povinnosti zodpovedá predávajúci. V prípade, že spotrebiteľ informuje a zavolá servis, ktorý následne zistí, že zariadenie je bezchybné, tento výjazd a čas strávený servisom zaplatí spotrebiteľ. Za takýto prípad sa považuje, ak zariadenie nefungovalo, pretože v diaľkovom ovládači boli vybité batérie, zariadenie nebolo pripojené do el. siete  atď.

Kupujúci podá reklamáciu vyplnením a doručením reklamačného formulára predávajúcemu s potrebnými prílohami, prijatie ktoré  musí predávajúci potvrdiť.

Zodpovednosť za škodu

Predávajúci je zodpovedný za poranenie osoby spôsobené produktom len vtedy, ak možno preukázať, že poranenie bolo spôsobené zámerne, alebo hrubou nedbalosťou jedným z predstaviteľov predávajúceho, alebo zodpovedného pracovníka predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu na nehnuteľnom ani hnuteľnom majetku spôsobenú produktom.

Predávajúci za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za žiadnu nepriamu škodu spôsobenú vlastnosťami produktu spôsobujúcimi škody.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame, alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.